Veel gestelde huurvragen


Antwoord: In principe kunnen alleen de rechter of partijen samen de huurovereenkomst beëindigen. Als u een gewone huurovereenkomst voor wonen heeft, is het na een opzegging aan de verhuurder zelf om naar de rechter te gaan. Laat u voor alle zekerheid wel uw situatie toetsen door een advocaat.


Antwoord: Ja, de verhuurder mag een waarborgsom van maximaal drie maanden huur vragen. Vraagt de verhuurder meer, dan kunt u het meerdere terugvorderen.


Antwoord: Als uw buurman de buurt terroriseert, kan uw gezamenlijke verhuurder actie tegen de overlastgevende buurman ondernemen. Dat kan zelfs zover gaan dat de verhuurder de huurovereenkomst kan ontbinden en zijn woning kan laten ontruimen. Belangrijk is wel dat u zo veel mogelijk bewijs van de overlast verzamelt en goed bijhoudt wanneer en welke overlast u heeft.


Antwoord: In beginsel mag dit niet. De waarborgsom is bedoeld om schade aan het gehuurde te herstellen als de huurder dit nalaat. Natuurlijk is het mogelijk om hiervan af te wijken in overleg met de verhuurder.


Antwoord: Als de gezamenlijke verhuurder weigert actie te ondernemen tegen een overlast­gevende buurman, zijn er mogelijkheden de verhuurder daartoe te verplichten. Het is zelfs mogelijk dat u huurvermindering krijgt totdat de verhuurder de juiste actie onderneemt. Informeert u bij een advocaat naar de mogelijkheden.


Antwoord:

Indien u een niet geliberaliseerde huurwoning huurt, kunt u de servicekosten laten toetsen door de huurcommissie, anders moet u naar de kantonrechter. Een huurovereenkomst is niet geliberaliseerd als het gaat om een woonruimte met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Maximaal zes maanden na het einde van het jaar moet de verhuurder een afrekening opstellen en de voorschotten die u iedere maand betaalt, verrekenen met de kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. Als u te veel betaalt, krijgt u aan het einde van het jaar dus een deel van het voorschot terug.

 Antwoord:

Servicekosten moeten vooraf in het huurcontract zijn afgesproken. Alle kosten die niet gerelateerd zijn aan het gebruik van de woonruimte en waarvoor de verhuurder wel iets presteert, zijn servicekosten. Gemeentelijke belastingen zijn geen servicekosten, omdat de verhuurder daar niets voor presteert.

 Antwoord:

Ja dat mag, maar alleen als de verhuurder een servicekostenoverzicht verstrekt waaruit blijkt dat het voorschot de daadwerkelijke kosten niet dekt.

 Antwoord: U kunt de Huurcommissie verzoeken de huur vast te stellen volgens het zogenaamde puntensysteem. Dat kan alleen in de eerste zes maanden van de huurovereenkomst als de kale huurprijs boven de huurliberalisatiegrens (zie Huurprijsbeleid 1 juli 2010-30 juni 2011) ligt. De eventuele verlaging geldt dan vanaf aanvang van de huurovereenkomst. Als uw huurprijs lager is dan die huurliberalisatiegrens, kunt u ook na die zes maanden een verzoek tot verlaging indienen. De nieuwe huurprijs geldt dan echter niet met terugwerkende kracht.


Antwoord: Natuurlijk kunt u de politie bellen, maar die ingreep helpt niet altijd. Blijft uw verhuurder u lastig vallen, dan kan bij de rechter worden gevorderd dat de verhuurder u met rust laat, op straffe van een dwangsom. Raadpleeg in dat geval een advocaat.


Antwoord:

Als u tegen een vergoeding ergens mag wonen, zal op een enkele uitzondering na sprake zijn van een huurovereenkomst. U heeft dan dus huurbescherming. Het maakt niet uit of die huurovereenkomst op schrift staat. Ook een mondelinge huurovereenkomst is geldig.
Natuurlijk is wel verstandig afspraken op papier te zetten, zodat daarover later geen misverstanden kunnen bestaan en u die afspraken ook eenvoudig kunt aantonen.Antwoord:

De wet geeft onder omstandigheden de mogelijkheid om zelf herstelmaatregelen te nemen. Echter, als achteraf blijkt dat u ten onrechte op de huurprijs heeft ingehouden, heeft u wel een huurachterstand. De rechter zou de huurovereenkomst op grond daarvan kunnen beëindigen. Dat geeft dus een groot risico, terwijl u wel al de kosten van reparatie maakt. Om die reden is het verstandiger eerst advies in te winnen over uw specifieke situatie.Antwoord: Inderdaad. In het huurrecht geldt als hoofdregel: 'Koop breekt geen huur'. Uw huurovereenkomst is door de verkoop overgegaan op de nieuwe eigenaar, die daardoor uw nieuwe verhuurder is geworden.


Antwoord: Alleen al om gezondheidsredenen, moet u van asbest afblijven. Dat is soms een zeer gevaarlijk goed, dat ernstige ziekte kan veroorzaken. U kunt als huurder eisen dat gevaarlijk(zwevend) asbest wordt verwijderd en zo nodig daarvoor de huur laten verminderen. Informeert u bij een advocaat naar de mogelijkheden.


Antwoord: U kunt het beste direct contact opnemen met de verhuurder om een betalingsregeling treffen. Komt het tot een rechtszaak, dan kan de rechter oordelen dat u een laatste mogelijkheid krijgt om de huur in te lopen. De rechter is daartoe echter niet verplicht.


Antwoord:

Sommige rechters vinden dat ontruiming van een woonruimte een jaar na het vonnis misbruik van bevoegdheid oplevert. Meer in het algemeen kan een ontruiming onrechtmatig zijn als door de verhuurder verwachtingen worden gewekt dat niet zal worden ontruimd.Antwoord: Belangrijk is of de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en of u deze voorwaarden op tijd heeft ontvangen. Het is aan de verhuurder om dit te bewijzen. Verder kan een boete door de rechter worden gematigd. Laat u voor alle zekerheid wel uw situatie toetsen door een advocaat.


Antwoord:

De gronden staan in de wet (artikel 7:274 BW):

 
- indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt;
 
- indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen, dat van hem, de belangen van beide partijen en van onderhuurders naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd, en tevens blijkt dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen;

 

 - indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten;
 
- indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken;
 
- indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.
 Antwoord: U kunt de huurcommissie verzoeken om de huurprijs te splitsen in een prijs voor het gebruik van de woning en een bedrag voor de servicekosten. Meestal betaalt u dan een stuk minder aan huur.


Antwoord: In beginsel mag de makelaar bemiddelingskosten in rekening brengen, tenzij de makelaar al een vergoeding heeft ontvangen van de verhuurder. De bemiddelingsvergoeding moet redelijk zijn. Wat een redelijke bemiddelingsvergoeding is hangt af van de werkzaamheden die de makelaar heeft verricht.


Antwoord: De verhuurder mag deze kosten niet in rekening brengen, tenzij u de woning niet schoon heeft opgeleverd. Een dergelijke afspraak bij het begin van de huur is ongeldig. Als u er niet uitkomt met de verhuurder, kunt u terecht bij de kantonrechter.


Antwoord: Helaas is de verhuurder niet verplicht tot preventief onderhoud. Zodra er gebreken ontstaan in de woning, kunt u de verhuurder verplichten actie te ondernemen.


Antwoord: Dat hangt af van de inhoud van het huurcontract. Als partijen hierover niets hebben afgesproken, bent u in beginsel niet verplicht om daadwerkelijk in de woning te wonen. Wel moet u ervoor zorgen dat de woning niet wordt gekraakt of wordt beschadigd tijdens uw afwezigheid.


Antwoord: Normaal gesproken betekent een huurcontract van een woning voor bepaalde tijd dat u de woning minimaal een bepaalde tijd huurt. Na afloop van de termijn loopt het huurcontract door. U hoeft de woning in dat geval niet te verlaten. Slechts in uitzonderingsgevallen is dit anders, bijvoorbeeld bij huurcontracten voor slooppanden of vakantiehuizen.


Antwoord: Alleen de huurder van een zelfstandige huurwoning heeft rechten tegenover de hoofdverhuurder. De onderhuurder van een kamer zal deze moeten verlaten als de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder eindigt.


Antwoord: In de wet staat dat de opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief. Verder moet de verhuurder aangeven wat de grond is voor beëindiging van de huur en op welke feiten deze beëindiging is gebaseerd. Sommige rechters vinden dat de huur ook mondeling kan worden opgezegd. Het uitgangspunt is dat de huur per aangetekende brief moet worden opgezegd. Gebeurt dit niet, dan staat de verhuurder bewijstechnisch zwak omdat hij niet kan aantonen dat hij heeft opgezegd en welke gronden hij heeft aangevoerd. Door middel van een aangetekende brief kan de verhuurder deze problemen voorkomen.


Antwoord: De opzeggingstermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie maanden en maximaal zes maanden. De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de tijd die tussen twee opvolgende voor betaling van de huurprijs overeengekomen dagen verstrijkt, doch niet korter dan een maand en niet langer dan drie maanden.


STEL EEN VRAAG

Heeft u ook een juridisch probleem? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

Hulp bij huren

STEL UW VRAAG:


ONLINE

Stel uw vraag via volgend formulier en stuur eventueel uw bijlage mee. Binnen 24 uur krijgt u een reactie van een advocaat.> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Pro deo advocaat
> Over Hulpbijhuren.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners
> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement